Przejdź do treści

Obowiązujące prawa i obowiązki stron umowy

Nawiązanie stosunku pracy zawsze wiąże się z podpisaniem umowy. Może to być umowa o pracę, dzieło, lub zlecenie. Jednak zawsze muszą być w niej określone obowiązki i prawa jakie przysługują obydwu stronom, gdyż jest to standardowy wymóg. 

Charakterystyka praw i obowiązków pracownika i pracodawcy

prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyWiększość osób przed zatrudnieniem, odbywa rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, na której przedstawiane są ogólne warunki zatrudnienia. Jeżeli zostaniemy przyjęci do firmy, to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy musimy otrzymać umowę, która powinna jasno określać prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Niektórzy właściciele firm stosują bardzo ogólne umowy, do których jest sporządzany dodatkowy dokument będący szczegółowym wykazem obowiązków i praw. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy i zapewnienie ustalonego wynagrodzenia. Natomiast dla pracownika obowiązkiem jest wykonywanie zleconej pracy w sposób zgody z regulaminem. Prawa obydwu stron umowy wynikają najczęściej z kodeksu pracy, ponieważ w większości zakładów pracy są jednakowe. Pracownik ma prawo do skorzystania z przerwy w trakcie pracy, której długość zależy od ilości przepracowanych godzin. Każda firma posiada swój wewnętrzny regulamin, który szczegółowo określa jak powinna wyglądać praca. Za niewywiązanie się z ustalonych obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność przed właścicielem i może on zostać za to ukarany zgodnie z regulaminem. Może to być kara finansowa, lub nagana.

Nad właściwym przebiegiem stosunku pracy między pracownikiem, a pracodawcą czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, która może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole. Nierzetelni pracodawcy często są zgłaszani do PIP-u przez co mają częste kontrole.